تابع حسابی اویلر

طبق تعریف تابع حسابی اویلر برای عدد ab داریم


                                          (p(ab) = k = ab(1 - 1/a)(1 - 1/b

و طبق همین تعریف برای عدد abc داریم


                                (p(abc) = abc(1 - 1/a)(1 - 1/b)(1 - 1/c

بنابراین
                                           (p(abc) = kc(1 - 1/c) = k(c - 1

/ 0 نظر / 12 بازدید