توان

ریشه نهم یک عدد معادل توان 1/9 آن عدد است.

اما عدد مفروض توان 99  را دارد

بنابراین توان کل برابر است با ضرب این دو توان یعنی  98 = 99 * 1/9  

بنابراین جواب عدد 9 به توان  (98) می باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید