فاکتوریل و رقم یکان

از !5 به بعد تمامی فاکتوریلها دارای رقم یکان صفر هستند.

بنابراین                                                               k!=0(پیمانه10)

اگر رقم یکان عدد بزرگ k را y بنامیم داریم                   k=y(پیمانه10)

و بنابراین                                                           kk=yk(پیمانه10)

اما yk بزرگترین رقم یکانی را که تولید می کند 9 است.

بنابراین بزرگترین رقم یکان تولیدی کل نیز همان 9 خواهد بود.

/ 0 نظر / 49 بازدید