تابع حسابی اویلر

نکته : طبق تابع حسابی اویلر تعداد اعداد طبیعی کوچکتر از n که نسبت به آن اولند برابر است با

                                       ...(p(n) = n(1 - 1/a)(1 - 1/b)(1 - 1/c

که در آن a و b و c و... مقسوم علیه های اول n هستند.

بنابراین
                                        (k = p(n) = 32*52*(1 - 1/3)(1 - 1/5

و همچنین
                           (p(m) = 22*33*52*(1 - 1/2)(1 - 1/3)(1 - 1/5

بنابراین
                                                     p(m) = 12k(1 - 1/2) = 6k

/ 0 نظر / 10 بازدید