مرتبه و اندازه گراف

گراف دارای p= 8 راس و q=27 یال است.

اگر گراف کامل بود تعداد یال راس اول 7 تا و تعداد یال راس دوم 6 تا و ... و درنتیجه تعداد کل یالها 28 تا بود.

نکته : تعداد ماکزیمم یالها در یک گراف کامل برابر p(p -1)/2 است.

در این گراف کامل فرضی درجه تمامی رئوس 7 است.

حال اگر از این گراف کامل یک یال کم شود تعداد یالها 27 شده و 6 راس هنوز دارای درجه 7 هستند.

/ 0 نظر / 114 بازدید