همگرایی دنباله رادیکالی

حد این جمله عمومی به صورت تفریق دو بی نهایت بوده و مبهم است.

برای رفع ابهام آنرا در مزدوجش ضرب و تقسیم می کنیم

                       (lim an = lim 2n(n2 + 1 - n2) / (root(n2 + 1) + n

و یا
                                                    lim an = lim 2n/(n + n) = 1

بنابراین دنباله به عدد یک همگراست.

/ 0 نظر / 23 بازدید