رفع ابهام حد تابع مثلثاتی

حد کسر به صورت  0/0 است .

بنابراین جهت رفع ابهام ابتدا صورت و مخرج تابع را در مزدوج صورت ضرب می کنیم :


    ((lim f(x) = lim (cosx - cos2x) / x2.(root(cosx) + root(cos2x

حد مخرج هم ارز 2x2 است ولی صورت را با استفاده از فرمولهای مثلثاتی ساده می کنیم :


                                  lim f(x) = lim 2sin(3x/2).sin(x/2) / 2x2

و به جای sinax از عبارت هم ارز ax استفاده می کنیم :


                                         lim f(x) = lim (3x2/2) / 2x2 = 3/4

/ 0 نظر / 39 بازدید