نمودار تابع درجه دوم

اولا" برای اینکه نمودار تابع در بالای محور x ها باشد باید دهانه این نمودار سهمی رو به بالا بوده و بنابراین ضریب x2 مثبت باشد.


                                                              m - 2 > 0  -->  m>2

ثانیا" برای اینکه نمودار مماس بر محور x ها باشد باید تابع درجه دوم مفروض فقط یک ریشه داشته باشد یعنی دلتای آن صفر باشد.


                     b2 - 4ac= 9 - 4(m -2).(m+2)= 0  -->  m=+- 2.5

با اشتراک دو شرط بالا فقط مقدار m=2.5 قابل قبول است .

/ 0 نظر / 16 بازدید