انتگرال نامعین لگاریتم طبیعی با روش تغییر متغیر

با روش تغییر متغیر فرض می کنیم که  u = Lnx باشد

بنابراین du = dx / x

نکنه : مشتق تابع  Lnx برابر کسر  x / ١  است.

با جایگزینی مقادیر فوق در انتگرال مفروض داریم:

                                A = $ u2.du = u3/3 + C = Ln3x / x + C 

/ 0 نظر / 80 بازدید