مشتق زنجیره ای یا مشتق تابع ترکیبی y = fog

نکته :مشتق تابع ((y = f(g(x  برابر است با       ((y ' = g '(x).f '(g(x

بنابراین (h '(x  برابر است با                       ((h '(x) = g '(x).f '(g(x

اما (g '(x  برابر است با کسر                   (g '(x) = - x/root(9 - x2

بنابراین با جایگذاری  x = 0  داریم :


                                    h '(0) = g '(0).f '(g(0)) = 0*f '(3) = 0

/ 0 نظر / 473 بازدید