بخش پذیری تابع مثلثاتی

تابع (f(x مقسوم و عبارت 1+2x2 -  مقسوم علیه است.

با تبدیل x به sinx در مقسوم همین تبدیل باید در مقسوم علیه انجام شود.


                                                                    1-2sin2x= cos2x

بنابراین تابع (f(sinx  بر cos2x بخش پذیر است.

/ 0 نظر / 5 بازدید