احتمال و ترکیبات

فضای نمونه این احتمال برابر است با

                                                             n(S) = 5*4*3 = 60

برای محاسبه پیشامد مورد نظر داریم :

دو رقم فرد یا به ترتیب 57 هستند و یا 75

رقم سوم یا 2 یا 4 و یا 6 است .

این سه رقم یا در ابتدای 57 و 75 هستند یا در وسط ارقام آنان یا در انتهای آن.

بنابراین در مورد 57 نه حالت و در مورد 75 نیز نه حالت مختلف داریم.

در نتیجه
               n(A) = 18   -->   p(A) = n(A)/n(S) = 18/60 = 3/10

/ 0 نظر / 7 بازدید