دنباله درجه راسهای گراف

این گراف 5 راس دارد یعنی مرتبه گراف 5 است.

بنابراین درجه هیچ راسی نباید از 4  بیشتر باشد.

در نتیجه دو دنباله اول و آخر اشتباه هستند.

در دنباله دوم  درجه یکی از رئوس 4 است یعنی به تمام راسهای دیگر یال دارد .

بنابراین این دنباله نمی تواند راسی با درجه صفر داشته باشد.

دنباله سوم  صحیح است.

نکته : مجموع درجه های راسهای هر دنباله عددی زوج است .(زیرا هر یال دو راس دارد)

توجه کنید که مطالب بالا در مورد گراف ساده می باشد.

/ 0 نظر / 104 بازدید