دستگاه معادله خطی

با ضرب متوالی این سه ماتریس در یکدیگر به یک ماتریس یک در یک با درایه  a11 = - x2+2x+3 خواهیم رسید.

و از تساوی این ماتریس حاصل با ماتریس صفر داریم

                                        x2 - 2x - 3 = 0  -->  (x -3)(x+1) = 0

و از آنجا دو جواب  x = -1  و x = 3 را خواهیم داشت.

/ 0 نظر / 7 بازدید