احتمال در پرتاب سه تاس

تاس قرمز با احتمال 1/6 یک می آید و در این حالت هردو تاس دیگر 5 حالت از 6 حالت ممکن را می توانند داشته باشند.

بنابراین برای عدد یک در تاس قرمز احتمال 1/6*5/6*5/6 را خواهیم داشت.

به همین ترتیب احتمال دو آمدن تاس قرمز 1/6*4/6*4/6 است.

و به همین ترتیب برای اعداد سه و چهار و پنج در تاس قرمز.

احتمال کل جمع این احتمالات جزء می باشد.

       p = (1/6)(25/36 + 16/36 + 9/36 + 4/36 + 1/36) = 55/216

/ 0 نظر / 43 بازدید