مشتق تابع ترکیبی (y = f(u

نکته : مشتق تابع (y = f(u  برابر است با                  (y ' = u '.f '(u

بنابراین از دو طرف رابطه (g(x) = f(-10x مشتق می گیریم :
                                                              (g '(x) = - 10f '(-10x

و با جایگذاری  x = 0  داریم :
                                                                  (g '(0) = - 10f '(0

بنابراین :                                                           f '(0) = - a/10

/ 0 نظر / 97 بازدید