نمودار تابع مثلثاتی

ابتدا تابع (y=f(x  را محاسبه می کنیم .

                                         y= t2 - 5= (2sinx)2 - 5= 4sin2x - 5  

اما مقدار sin2x همواره بین 0 و 1 است . بنابراین مقدار 4sin2x بین 0 و 4 خواهد بود .

پس مقدار تابع  y همیشه بین دو عدد 5 -  و 1 - در نوسان است .

بنابراین تابع همواره زیر محور x ها قرار دارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید