سوال احتمال خانم نوشین - جواب

ابتدا احتمال اینکه هر دو مبتلا شوند را حساب می کنیم.

با توجه به اینکه (P(A و (P(B مستقل از یکدیگرند این احتمال برابر است با

                                                     P(A).P(B) = 0.6*0.7 = 0.42

و بنابراین احتمال مورد سوال برابر است با

                                               c1 - P(A)*P(B) = 1 - 0.42 = 0.58

/ 0 نظر / 10 بازدید