انتگرال تابع رادیکالی کسری

اگر از تغییر متغیر  u = rtx استفاده کنیم داریم  du = dx/2rtx

و با قرار دادن این مقادیر در فرمول انتگرال مورد نظر داریم

                             c$ 2u.2rtx.du/rtx = 2$ 2udu = 2.2u/ Ln2 + C

و در انتها جواب برابر است با

                                                                   c21+rtx / Ln2  + C

نکته : مشتق تابع ax برابر axLna است.

/ 0 نظر / 19 بازدید