مرکز تقارن تابع هموگرافیک

اولا" مخرج کسر به ازای مقدار x= 2m صفر می شود .

به عبارت دیگر حد تابع وقتی x به سمت 2m میل می کند صفر است .

بنابراین خط x=2m مجانب قائم تابع است.

ثانیا" وقتی x به سمت بی نهایت میل کند حد تابع برابر m -1 خواهد شد .

بنابراین خط y= m -1 مجانب افقی تابع است.

ثالثا" محل بر خورد این دو مجانب همان مرکز منحنی است که با حذف m از این دو معادله می توان معادله مکان هندسی مزبور را به دست آورد.

                                           y= m -1 , x=2m  -->  y= x/2 -1

/ 0 نظر / 86 بازدید