مماس بر دایره

در مثلث قائم الزاویه oap اندازه مماس ap برابر 8 سانتیمتر به دست می آید.

از طرف دیگر در همین مثلث رابطه زیر را داریم    6*8 = 10*ap

بنابراین اندازه ap برابر 4.8 و اندازه ab  برابر با 9.6  سانتیمتر است.

/ 0 نظر / 18 بازدید