تعیین دامنه تابع

نکته : در تعیین دامنه توابع رادیکالی با فرجه زوج عبارت زیر رادیکال نباید منفی باشد. بنابراین

                            c        1 - x2>= 0 --> x2=<1 --> -1=< x =<1

در نتیجه بزرگترین دامنه تعریف این تابع در مجموعه اعداد حقیقی اعداد از منفی یک تا مثبت یک هستند.

/ 0 نظر / 6 بازدید