ضرب داخلی بردارها

اولا" بنا به خاصیت پخش پذیری ضرب داخلی فوق معادل است با

                                                     v1.v1 + v1.v2 - v2.v1 - v2.v2

ثانیا" همواره داریم  a.a = |a|2

ثالثا" ضرب داخلی خاصیت جابجایی دارد یعنی  a.b = b.a

بنابراین ضرب فوق معادل است با

                                                                             7 = 9 - 16

/ 0 نظر / 10 بازدید