قضیه مقدار میانی در تابع

ابتدا تابع زیر را در نظر بگیرید

                                       (f(x) = (x - a)(x - c) + e(x - b)(x - d  

در این تابع  مقادیر f(a)c و f(c)c عبارتند از

                           (f(a) = e(a - b)(a - d)  ;  f(c) = e(c - b)(c - d

با فرض e = 0  داریم f(a) = f(c) = 0

یعنی a و c ریشه های حقیقی معادله اند و مسئله اثبات می شود.

با فرض اینکه e برابر صفر نباشد داریم

                                   (f(a).f(c) = e2(a - b)(a - d)(c - b)(c - d

با استفاده از شرط نامساوی مسئله دیده می شود که این حاصلضرب همواره منفی است.

بنابراین طبق قضیه مقدار میانی - تابع فوق دارای حداقل یک ریشه حقیقی در فاصله a تا c می باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید