تبدیلات هندسی

دو خط عمود برهم کشیده و تقارن متوالی یک پاره خط کوچک را تحت این دو تبدیل به دست آورید.

دیده می شود که تبدیل نهایی :

یک دوران 180 درجه به مرکز محل برخورد دو خط عمود است.

یک تقارن مرکزی به مرکز محل برخورد دو خط عمود است.

یک انتقال است.

ولی تجانس نیست.

/ 0 نظر / 5 بازدید