ادامه جواب آقای گلی

توجه کنید که اندازه بردار سرعت در حرکت دایره ای ثابت و برابر حاصلضرب شعاع دایره یعنی r در اندازه سرعت زاویه ای یعنی امگا w می باشد. v = r.w 

ولی جهت این بردار مرتبا" در حال تغییر بوده و همواره مماس بر دایره حرکت می باشد.

بنابراین ابتدا دایره حرکت به شعاع r را رسم کنید.

سپس کمان کوچکی از دایره به نام AB را در نظر بگیرید.

بردار جابه جایی AB و دو شعاع OA و OB را رسم کنید.

بردار جابه جایی را دلتا s و زاویه بین دو شعاع را b بنامید.

دو بردار سرعت مساوی به نام v را از نقاط ابتدایی A و B و مماس بر دایره یعنی عمود بر دو شعاع r رسم کنید.

یکی از این بردارها تا جایی بلغزانید که دو بردار v دارای نقطه انتهایی یکسان باشند.

سپس ابتدای این دو بردار را به یکدیگر وصل کنید. این خط یا بردار همان دلتا v یعنی تغییرات بردار سرعت است.

دومثلث (r و r و دلتا s ) و (v و v و دلتا v ) متساوی الساقین و متشابه بوده و دو ضلع r بر دو ضلع v عمودند.

بنابراین ضلع سوم این دو مثلث نیز بر هم عمود شده یعنی دلتا v بر دلتا s عمود است.

به عبارت دیگر بردار شتاب (تغییرات بردار سرعت) بر بردار جابه جایی (بردار حرکت) عمود است.

و در پایان محاسبه مقدار بردار سرعت و مقدار بردار شتاب:

در حد وقتی زاویه b به صفر میل کند مقدار سرعت زاویه ای برابر w = db/dt و مقدار تغییرات بردار جابه جایی برابر ds = r.db و مقدار تغییرات بردار سرعت برابر dv = v.db است.

بنابراین سرعت برابر است با
                                                       v = ds/dt = r.db/dt = rw

و شتاب برابر است با
                                  a = dv/dt = v.db/dt = v.w = r.w2 = v2/r
    

/ 0 نظر / 7 بازدید