معادله جزء صحیح

نکته : یکی از روشهای حل این دسته از معادلات روش ترسیمی است.

بنابراین دو تابع [y = [x و y = 4x را رسم نموده و محل برخورد دو منحنی همان ریشه های معادله اصلی است.

نمودار تابع اول همان نمودار ساده پله ای است و نمودار تابع دوم خط راستی است که از مبدا مختصات عبور کرده و دارای شیب چهار می باشد.

از روی شکل دیده خواهد شد که این دو نمودار یکدیگر را در نقاط x = 0 و x = -1/4 قطع می کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید