لگاریتم

نکته :می دانیم که log a.b = log a + log b 

بنابراین :

                         (A = log (1/2).(2/3)...(n/(n+1)) = log 1/(n+1

اما کسر (n+1) /١ را به صورت توان منفی نوشته

و از فرمول log ab = b.log a استفاده می کنیم :


                                                (A = log (n+1)-1 = - log (n+1

/ 0 نظر / 8 بازدید