شرکت پذیری و تعویض پذیری (جابجایی) و عضو معکوس و عضو خنثی

اولا"  a*b = 2ab ,  b*a = 2ba = 2ab  بنابراین عمل * تعویض پذیر است.

ثانیا"  a*(b*c) = a*2bc = 4abc  ,  (a*b)*c = 2ab*c = 4abc  بنابراین عمل * شرکت پذیر است.

ثالثا"    a*(1/2) = 2a(1/2) = a    بنابراین   کسر 1/2  عضو خنثی عمل * است.

رابعا"  a*(1/2a) = 2a.(1/2a) = 1   بنابراین کسر 1/2a  عنصر معکوس 2a نیست. (چرا؟؟)

/ 0 نظر / 11 بازدید