ماتریس مجاورت گراف

نکته : درایه های قطر اصلی A2 همان درجه رئوس گراف هستند.

در مورد اول فقط داریم  3*1*1*1=3 که دنباله 3,1,1,1 می تواند رئوس یک گراف باشد.

در مورد دوم داریم  4*3*1*1=12 که 4 نمی تواند درجه یک راس باشد.

و نیز داریم 3*2*2*1=12 ولی دنباله 3,2,2,1 می تواند رئوس یک گراف باشد.

در مورد سوم داریم 6*3*1*1=18 که 6 نمی تواند درجه یک راس باشد.

و نیز داریم 3*3*2*1=18 که در اینجا هم مجموع درجه رئوس نمی تواند فرد باشد.

در مورد چهارم داریم 3*3*2*2=36 که دنباله 3,3,2,2 می تواند رئوس یک گراف باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید