حد تابع مثلثاتی

حد کسر مزبور به شکل 0/0 است.

در مخرج جمع دو مقدار کوچک را داریم بنابراین می توانیم از هم ارزی sinx = x استفاده کنیم.

ولی صورت کسر را تبدیل می کنیم

                                                lim (2x - sin2x +tanx - x)/8x3

نکته اول: هم ارز x - sinx وقتی x به صفر میل کند برابر است با x3/6

نکته دوم: هم ارز tanx - x وقتی x به صفر میل کند برابر است با x3/3

بنابراین
                        lim (4x3/3 + x3/3)/8x3 = lim 5x3/24x3 = 5/24

/ 0 نظر / 15 بازدید