قرینه تابع هموگرافیک

نکته : قرینه تابع نسبت به نیمساز ربع اول همان تابع معکوس تابع اولیه است.

بنابراین :

                                              yx - y= x+1  -->  x(y -1)= y+1  

و یا                                                                 (x=(y+1)/(y -1

بنابراین تابع معکوس یا تابع قرینه تابع اول برابر است با :
                                                                     (y=(x+1)/(x -1

با رسم نمودار نیز مشخص خواهد شد که تابع و معکوس آن یکی هستند.

/ 0 نظر / 103 بازدید