انتگرال نامعین تابع مثلثاتی با روش تغییر متغیر

با روش تغییر متغیر فرض می کنیم  u = cosx  باشد

بنابراین                                                               du = - sinx.dx

با جایگزینی مقادیر فوق در انتگرال مفروض داریم :

          A = $ sin2x.sinx.dx = $ (1 - cos2x).sinx.dx = $ (u2 - 1).du

بنابراین
                                     A = u3/3 - u + C = cos3x/3 - cosx + C

/ 0 نظر / 24 بازدید