دوران

کوچکترین مضرب مشترک بین دو عدد 48 و 360 برابر 720 است.

عدد 720 معادل 15 برابر 48 می باشد.

بنابراین اگر مضرب صفر را نیز در نظر بگیریم دورانهای 0 و 48 و 96 و 144 و ... 720 را خواهیم داشت که از دوران 720 به بعد تکراری خواهد شد.

بنابراین در کل 15 دوران متفاوت داریم.     

/ 0 نظر / 22 بازدید