ریشه های معادله درجه دوم

مقادیر x1 و x2 ریشه های معادله درجه دوم مفروض بوده و در آن صدق می کنند.

بنابراین داریم                                                   x12 - 4x1+1 = 0

و اگر یک واحد به دو طرف معادله فوق اضافه کنیم

داریم                                                             x12 - 4x1+2 = 1

و به همین ترتیب در مورد ریشه دوم داریم

                                    x22 - 4x2+1 = 0  -->  x22 - 4x2+4 = 3

و عبارت مورد نظر برابر است با
                                                                         A = 1*3 = 3

/ 0 نظر / 7 بازدید