مشتق تابع نمایی

با توجه به مسئله قبل می دانیم که :

نکته :مشتق تابع  y=uv برابر است با            y' = uv.v'.Lnu+v.u'.uv-1

بنابراین در مورد تابع y = xx داریم

                                                  y' = xx.Lnx+x.xx-1= xx.Lnx+xx

و یا
                                                                        (y' = xx(1+Lnx

/ 0 نظر / 121 بازدید