انتگرال معین تابع مثلثاتی

اولا" داریم

                                                  (k/3 = $ sinx.dx/(sinx+cosx

ثانیا" داریم

                   (A= $ sinx.dx/(sinx+cosx) + $ cosx.dx/(sinx+cosx

و یا
                           A= $ (sinx+cosx).dx/(sinx+cosx) = $ dx = x

و مقدار A در فاصله ذکر شده برابر است با

                                                                A = pi/2 - 0 = pi/2

بنابراین مقدار انتگرال خواسته شده برابر است با

                                   B = $ cosx.dx/(sinx+cosx) = pi/2 - k/3

/ 0 نظر / 15 بازدید