محاسبه حد سری

صورت کسر معادل است با:  x + x2 + x3 + ... + xn - 1 -1 -1 - ... -1

ویا معادل است با:                          (x-1) + (x2-1) + ... + (xn-1)

و با فاکتور گیری از (x-1) داریم:   [ ... + (x-1)[1+(x+1)+(x2+x+1)

فاکتور x-1  از صورت و مخرج کسر حذف شده و حد مورد نظر تبدیل به محاسبه حد عبارت زیر می شود:
                                                 ... + (x+1) + (x2+x+1) + ١

و حد فوق وقتی x به سمت 1 میل می کند برابر است با

                                               n = n(n+1)/2 ... + ٣ + ٢ + ١

/ 0 نظر / 28 بازدید