فاکتوریل و بخش پذیری

عدد  !k باید دارای بیست عامل 3 باشد تا بتواند بر 3 به توان 20  بخش پذیر شود.

بنابراین این عدد مضارب 3 و 6 و 9 و ...تا 60 را دارد.

اما تعدادی از این مضارب دو یا سه بار عامل 3 را دارند مثل 9 و 18 و 27 و 36 و ...

بنابراین کافیست که k را برابر 45 انتخاب کنیم تا عدد !45 بر 3 به توان 20  بخش پذیر شود.

توجه کنید که عدد !42 تنها 19 عامل 3 دارد.

مرحله بعدی مسئله این است که تعداد عوامل 5 عدد !45 را بشماریم.

در اینجا نیز اعدادی که عامل 5 دارند عبارتند از 5 و 10 و 15 و ... تا 45 که 9 تا هستند.

اما عدد 25 دارای دو عامل 5 است.

در نتیجه عدد مفروض دارای 10 صفر خواهد بود.

/ 0 نظر / 22 بازدید