همنهشتی و رقم یکان

اولا" عدد 1378 با عدد 8 در پایه 10 همنهشت است.

ثانیا" توانهای متوالی 8 دارای یکان 8 و 4 و 2 و 6 هستند.

ثالثا" عدد !1378 دارای چندین رقم صفر در سمت راست می باشد بنابراین مضرب 4 است.

در نتیجه عدد cB = 13781378!c دارای یکان 6 است. 

به همین ترتیب توانهای متوالی عدد 1379 دارای یکانهای 9 و 1 بوده

و عدد !1379 مضرب 2 بوده

و در نتیجه عدد  C = 13791379!c  دارای یکان 1 است.

در کل عدد مورد نظر دارای یکان 7 است.

/ 0 نظر / 14 بازدید