معادله مثلثاتی

اولا" sinx+cosx برابر است با (root2.sin(x+ pi/4

بنابراین مقدار آن همواره بین دو عدد رادیکال 2 و منفی رادیکال 2 قرار دارد.

در نتیجه مقدار [c[sinx+cosx همواره یکی از اعداد 2 - و 1- و 0 و 1 است.

ثانیا" tanx+cotx برابر tanx+ 1/tanx بوده و مقدار آن همواره یا بزرگتربرابر 2 یا کوچکتر برابر 2 - است.

بنابراین هر دو طرف معادله باید برابر 2 - باشند.

اگر معادله tanx + 1/tanx = - 2 را حل کنیم داریم  tanx = -1

و در فاصله مورد نظر جوابهای ... x = 3pi/4 , 7pi/4 ,  را داریم.

اما هیچیک از این جوابها در طرف اول معادله صدق نمی کنند.

بنابراین معادله جواب ندارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید