انتگرال تابع مثلثاتی

با تغییر متغیر  u = cosx2 داریم

                                                                du = - 2x.sinx2.dx 

بنابراین

                                A = $ (-1/2)u2.du = -u3/6 = -(cos3x2)/6

و مقدار این انتگرال در فاصله ذکر شده برابر است با

                                       A = (-1/6).(cos3(pi/2) - cos0) = 1/6

 

/ 0 نظر / 12 بازدید