همنهشتی به پیمانه 42

داریم                                         7=1(پیمانه6)   و   6=0(پیمانه6)

بنابراین                           71382=1(پیمانه6)   و   61382=0(پیمانه6)

بنابراین                                                61382+71382=1(پیمانه6)

از طرف دیگر داریم                       7=0(پیمانه7)   و   6=-1(پیمانه7)

بنابراین                           71382=0(پیمانه7)   و   61382=1(پیمانه7)

بنابراین                                                61382+71382=1(پیمانه7)

و در کل خواهیم داشت                         61382+71382=1(پیمانه42)

/ 0 نظر / 5 بازدید