حد و پیوستگی

اگر x از سمت راست به صفر میل کند :   limf(x) = lim (x/x) = 1  که این مقدار مخالف (f(0 است.

اگر x از سمت چپ به صفر میل کند :    limf(x) = lim(-x/x) = -1 که این مقدار نیز مخالف (f(0 است.

بنابراین تابع فاقد پیوستگی از راست و چپ است.

در واقع تابع در نقطه x = 0 جهش کرده است و این نقطه x = 0 نقطه ناپیوستگی جهشی تابع است.

/ 0 نظر / 28 بازدید