اکسترمم مطلق - ماکزیمم و مینیمم مطلق - تابع قدر مطلق - رسم تابع

در فاصله 2- تا 1-  تابع معادل (y=sin(pi.x بوده و از 0 تا 1- تغییر می کند.


 f(-2)=sin(-2pi)=0 , f(-1)=sin(-pi)=0 , f(-1.5)=sin(-1.5pi)=-1   

 

در فاصله 1- تا 1 تابع معادل y=x+1 بوده و از 0 تا 2 تغییر می کند.


                                            f(-1)= -1+1 =0 , f(1)=1+1=2

در فاصله 1 تا 2 تابع معادل (y=sin(pi.x بوده و از 0 تا 1 تغییر می کند.

بنابراین ماکزیمم مطلق آن در این فاصله 2 و مینیمم مطلق آن 1- است.

/ 0 نظر / 99 بازدید