مساحت بین دو منحنی

ابتدا نقاط تقاطع دو منحنی را می یابیم

                                                   root x = x2  -->  x = 0 , x =1

می دانیم که در رسم این دو منحنی در فاصله 0 تا 1 تابع رادیکال x بالاتر از تابع x2 قرار می گیرد. بنابراین

                                S = $ (root x - x2).dx = (2/3)x3/2 - (1/3)x3

و مقدار انتگرال به ازای x= 0 تا x=1 برابر است با

                                                                 S = 2/3 - 1/3 = 1/3

/ 0 نظر / 28 بازدید