نقطه عطف

خروجی تابع در چهار نقطه x=1 , x= 2 , x=3 , x= 4 برابر 2 است.

به عبارت دیگر
                                                     f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 2

بنابراین این تابع دارای حداقل سه نقطه اکسترمم بوده

و در فواصل ما بین این اکسترممها دارای حداقل دو نقطه عطف می باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید