احتمال پرتاب سه تاس

فضای نمونه دارای n(S) = 63 = 216 عضو است.

اگر تاس اول شش بیاید دو تاس دیگر هر یک دارای 6 حالت و رویهم دارای 36 حالت هستند.

اگر تاس اول غیر شش بوده و تاس دوم شش بیاید. تاس اول دارای 5 حالت و تاس سوم دارای 6 حالت و رویهم دارای 30 حالت هستند.

اگر تاس اول و دوم شش نیایند (هر کدام دارای 5 حالت هستند) و تاس سوم شش بیاید رویهم 25 حالت داریم.

بنابراین تعداد اعضای این پیشامد برابر است با

                                                       n(A) = 36+30+25 = 91 

و احتمال پیشامد برابر است با

                                                  p(A) = n(A)/n(S) = 91/216

/ 0 نظر / 220 بازدید