رابطه و ماتریس آن

این ماتریس جدای از قطر اصلی که هر کدام از درایه های آن می تواند صفر یا یک باشد دارای شش درایه در قسمت بالا مثلثی و شش درایه در قسمت پایین مثلثی است که متقارن یا پاد متقارن بودن رابطه را مشخص می کنند.

اگر رابطه متقارن باشد جفت (aij,aji) برابرند و اگر رابطه پاد متقارن باشد این جفت هیچوقت هر دو با هم یک نیستند.

اگر رابطه مفروض پاد متقارن باشد از این دوازده درایه حداکثر شش تا یک است و با قطر اصلی اگر همه درایه های آن را یک فرض کنیم حداکثر ده تا یک داریم.

بنابراین رابطه قطعا" پادمتقارن نیست .

/ 0 نظر / 6 بازدید