حد ضرب توابع کراندار

تابع f هیچگاه حد ندارد ولی کراندار است.

بنابراین مضرب آن در هر عبارتی نیز فاقد حد است مگر آنکه حد آن عبارت در نقطه ای صفر شده و بالطبع حاصلضرب نیز صفر شود.

عبارت  x2 -1 در دو نقطه مثبت و منفی یک صفر می شود.

بنابراین تابع حاصلضرب فوق در این دو نقطه دارای حدی برابر صفر است.

/ 0 نظر / 30 بازدید